การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยการเกษตร รายสินค้า: ทุเรียน