สมาชิกการขยายทางซ้ายและทางขวาในกึ่งกรุปการแปลงตรงข้ามเอกสัณฐานและกึ่งกรุปการแปลงตรงข้ามอุปริสัณฐาน