ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

Publish Year National Conference 1
2022 exประกิต วิชัย, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32, 25 มีนาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย