การทำความเข้าใจพลวัตของอุตสาหกรรมคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2021 exPeraphan Jittrapirom, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMonthira Phamornmongkhonchai, "Aligning stakeholders’ mental models on carsharing system using remote focus group method", Transportation Research Part D: Transport and Environment, ปีที่ 101, ฉบับที่ 103122, ธันวาคม 2021
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exพีระพันธ์ จิตราภิรมย์, exวิชภู ปุณสีห์, "Cluster Analysis of Carsharing User's behavior in Bangkok, a highly motorized and developing city", Forum on Integrated and Sustainable Transportation System (ISTS 2020), 3 - 5 พฤศจิกายน 2020, Delft ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์