การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้า เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exParadee Asugovit, exSiriorn Anootthata, inนายทศพล อุมะมานิต, "DEVELOPMENT OF HEALTH PRODUCTS TO SUSTAINABLE ENHANCE INCOME AND LIFE QUALITY IMPROVEMENT FOR BANG KA CHAO COMMUNITY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย