การประยุกต์ใช้รงควัตถุจากยีสต์สำหรับเป็นแหล่งสีธรรมชาติ