การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อเยื่อกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ในเชิงการค้าด้วยเทคนิคการให้อาหารเหลวแบบจุ่มชั่วคราว