การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทสในลำไส้เล็กกับปัญหาท้องเสียในลูกสุกรอนุบาลที่ติดเชื้ออีโคไล