โครงการวิจัยเรื่อง"ผู้หญิงในสังคมเกาหลีปัจจุบันจากบทประพันธ์เรื่อง คิมจียอง เกิดปี1982"