อิทธิพลของการเชื่อมโยงบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หรูหรา โดยมีคุณค่าการรับรู้เป็นตัวแปรคั่นกลางและประสบการณ์ภายในร้านค้าเป็นตัวแปรแทรกซ้อน