การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม