การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับครู ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์