การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขภาพผู้บริโภค สำหรับนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์