การศึกษาภาพลักษณ์สถานที่ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รองศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, "The structural equation model of behavioural intentions toward gastronomy tourism in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 425-432