การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ 4-ไทเอโซลิดิโนนและอนุพันธ์ของ 2-อะเซทิดิโนนของสารไซยาโนไพริดีนคาเฟอีน