โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตราฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา