การประเมินคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพดหมัก สายพันธุ์ลูกผสมสุวรรณ 4452 องค์ประกอบทางเคมี และ ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะในแพะโดยใช้เทคนิคแบบ in vitro

Publish Year National Conference 2
2021 exชัญญา ปลื้มใจ, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The evaluation of Bacillus subtilis ensiled with Hybrid-Suwan 4452 corn on nutritive value and digestibility by in vitro technique", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563-2564, 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exณัฏฐณิชชา ง้าวกาเขียว, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of phytochemicals in spent mushroom substrate silage-based diets on methane mitigation by in vitro technique", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563-2564, 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย