การพัฒนาและการนำเครื่องมือในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารอิสสระในประเทศไทย