การวัดประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย:กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 55-82