การสอบทานสูตรและอัตราปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของข้าวในสภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต