การประเมินผลกระทบของประเทศต่อสถานการณ์ COVID-19 และทางเลือกในการตอบสนองต่อระบบอาหาร ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ และการดำรงชีวิต (ที่ปรึกษาระดับชาติ)