การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษในนิตยสารโลจิสติกส์: ความถี่ ค่าความน่าจะเป็นของคำที่เขียนเรียงกัน และคำปรากฏร่วม

Publish Year International Journal 1
2022 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English Words and Collocations Found on Logistics Magazines: A Corpus-based Study", Advances in Language and Literary Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 41-48
Publish Year International Conference 1
2021 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of English Collocations Found on Logistics Magazines: A corpus-based Study", 2nd Malaysian Association of Applied Linguistics International Conference 2021(MAALIC 2021), 9 - 10 กันยายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย