การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษในนิตยสารโลจิสติกส์: ความถี่ ค่าความน่าจะเป็นของคำที่เขียนเรียงกัน และคำปรากฏร่วม