การใช้LP pro ในอาหารกงุ้ขาว

Publish Year International Conference 1
2022 exSompaisansin YINGYOS, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFICACY OF BINDER IN TAPIOCA REPLACEMENT FOR WHEAT FLOUR IN SHRIMP FEED ON PHYSICAL OF PELLET", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), Jarkata, Indonesia, 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย