การใช้แร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารกุ้งที่ลดปลาป่น

Publish Year International Conference 3
2021 exKANIN PATRACHOTPAKINKUL, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, "EFFECT OF ZERO FISHMEAL DIETS ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", The 1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA 2021), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
2020 exKANIN PATRACHOTPAKINKUL, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, "Effect of trace minerals concentration on growth performance and immune response of white shrimp (Litopenaeus vannamei)", The 11th National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKritch Poomkaew, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, "EFFECT OF BACKGROUND COLOR AND NITRITE STRESS ON COOKED SHRIMP COLOR OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", the 7th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2020) 29th and 30th July 2020 at Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand., 29 - 30 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย