ค่าจ้างกับองค์ประกอบของกำลังแรงงานภายใต้พลวัตของตลาดแรงงานไทย