มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการจ่ายตามที่คุณลูกค้าต้องการ เพื่อใช้บริการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย