การประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวในแมวทางคลินิกด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

Publish Year International Journal 1
2021 exChattida Panprom, exPalin Jiwaganont, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The surgical repair of a congenital peritoneopericardial diaphragmatic hernia in Maine Coon cat", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 439-447