ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2020 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exลักขณา สมัครลาน, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย