การจัดการความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น