การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้โครงข่ายประสาท

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Neural Network for Surface-Profile Estimation of Atomic Force Microscope", Journal of Vibration Testing and System Dynamics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 1-17