อิทธิพลของการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภค