การผลิตสารต้านราโรคข้าวจาก Streptomyces carpinensis