การศึกษาประสิทธิภาพของสารจับใบต่อการใช้ปุ๋ยทางใบและสารกำจัดวัชพืช