ผลของการใส่ ZnO ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว พริกขี้หนู และการควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม