การวิเคราะห์แยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน และการประยุกต์ใช้การวัดค่าสีแดง เขียว น้ำเงิน