จุลินทรีย์ศักยภาพสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 2
2020 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรุจิราภรณ ์ พรมสนธิ, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "การแยกแอคติโนมัยซีทจากดินในนาข้าวและการส่งเสริมการงอกของข้าวเปลือก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, Kampang Sean, Nakhon Pathom นครปฐม ประเทศไทย
2020 exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "วิธีการใหม่ในการสกัดและแยกบริสุทธิ์ควอรัม-เซนซิงโมเลกุลที่สังเคราะหโ์ ดยBradyrhizobium japonicum USDA 290", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, Kampang Sean, Nakhon Pathom นครปฐม ประเทศไทย