ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนิสิตหลักสูตรศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)

Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนิสิตหลักสูตรศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)", The 8 PSU Education Growth Mindest Innovative, and Integrated Work-Ready Education, 12 - 13 ธันวาคม 2019, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย