โครงการศึกษาและประเมินมูลค่าทางสังคมจากการดำเนินงานจัดการข้อมูล องค์ความรู้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)