การศึกษาผลของความเข้มข้นของเจลาติน-ไคโตแซนต่อสมบัติทางกลของฟิล์มเคลือบบริโภคได้