วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย