ทดสอบความเป็นไปได้การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมกึ่งออนไลน์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์