การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน