การพัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมดคันไฟ

Publish Year International Journal 3
2023 exTadsanai Jeenthong, exWeeyawat Jaitrong, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "A New Species of the Ant Genus Vombisidris Bolton, 1991 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) from Thailand", Tropical Natural History, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 105-113
2021 exSasitorn Hasina, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exMizue Ohashi, exWarin Boonriam, exAkinori Yamada, "Yellow crazy ants (Anoplolepis gracilipes [Smith, F., 1857]: Hymenoptera: Formicidae) threaten community of ground-dwelling arthropods in dry evergreen forests of Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 634-643
2021 exW. Jaitrong, exSk. Yamane, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "A new species and a new record of the ant genus Ooceraea Roger, 1862 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae) from Thailand", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 441, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2023 exวรัญญา ตันดี, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางสังคมของมดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 58-70
Publish Year National Conference 1
2023 exกัญทิมา ยอดประสิทธิ, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งน้ำในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันต่อความหลากชนิดของมดบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย