การพัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมดคันไฟ

Publish Year International Journal 1
2021 exSasitorn Hasina, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exMizue Ohashi, exWarin Boonriam, exAkinori Yamada, "Yellow crazy ants (Anoplolepis gracilipes [Smith, F., 1857]: Hymenoptera: Formicidae) threaten community of ground-dwelling arthropods in dry evergreen forests of Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 634-643