การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, exฐิติรัช งานฉมัง, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exวัฒนสิทธิ์ ศิริวงษ์, exMark Gregory Robson, "Health risk assessment of dermal exposure to Chlorpyrifos among children in agricultural areas in Sakon Nakhon Province, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 9-10, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 2277-2287
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-81