การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2021 exละไม ครีสวัสด์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exมณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, "Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in Thailand", Water air soil pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 460
Publish Year National Conference 2
2022 exรัฐฐิวากรณ์ ยืนยงค์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การลดของเสียทางการเกษตรในการปลูกสับปะรดด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตและบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exสนธยำ พิริยสิริพงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "กำรใช้ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน (GWQI) เพื่อใช้ประโยชน์น้ำใต้ดิน กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย