การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2020 exสนธยำ พิริยสิริพงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "กำรใช้ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน (GWQI) เพื่อใช้ประโยชน์น้ำใต้ดิน กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย