การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์