การฝึกด้วยน้ำหนักที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์, "การฝึกด้วยน้ำหนักที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่7 ประจำปี 2562, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย