การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคสำคัญในอ้อยและผลต่อการเกิดโรคแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ