การศึกษาประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ด้านระยะเวลาในการในการเปรียบเทียบเสียงผู้พูด: การศึกษาเชิงนิติสัทศาสตร์