ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร